Jasmina Vuksanović:

 

Jasmina Vuksanović je rođena u Beogradu. Diplomirala je na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Magistarsku tezu pod nazivom ¨Govorna i vizuoprostorna organizovanost kod dece sa fokalnom epilepsijom¨ odbranila je takođe na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju 'Razvojna povezanost verbalnih i neverbalnih komunikativnih sposobnosti kod dece koja kasno progovaraju' je odbranila na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univeziteta u Beogradu.

 

 

PROFESIONALNO ANGAŽOVANJE
Dr Jasmina Vuksanović je radila u periodu od 1994. do 1997. godine u Zavodu za razvojnu neurologiju i cerebralnu paralizu u Beogradu, a tokom perioda od 2005. do 2008. godine u Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja Zemun.

 

Dr Jasmina Vuksanović je saradnik na nacionalnim i međunarodnim projektima. Bila je angažovana u svojstvu nacionalnog koordinatora za Srbiju na međunarodnim projektima, finansiranom od strane Evropske zajednice, COST IS0804 pod nazivom Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment i "Collaboration of Aphasia Trialists". U okviru ovih projekata svoj rad je proširila na rad sa bilingvalima sa i bez specifičnih smetnji u razvoju jezika, što otvara novu oblast pristupa rasvetljavanju problema razvoja jezika i rada sa decom.

 

Takođe, učestvovala je u pripremama i bila jedan od glavnih realizatora pilot istraživanja pod nazivom ¨Program za stimulaciju i razvoj muzičkih sposobnosti kod dece sa L. Down sindromom¨, koji je sproveden u periodu između 2002 i 2004 godine u okviru projekta finansiranog od strane Ministarstva za socijalna pitanja Republike Srbije.

 

 

MEĐUNARODNA SARADNJA I STRUČNA USAVRŠAVANJA U INOSTRANSTVU

 

Dr Jasmina Vuksanović je učestvovala i na više medjunarodnih konferencija, seminara, radionica i kurseva, u organizaciji vodećih institucija i asocijacija u oblastima neuropsihologije, razvojne psiholingvistike i neurolingvistike, kao i drugih kliničkih neuronauka, tokom kojih je stekla široka, kvalitativno nova, teorijska i praktična znanja, kako u okviru navedenih oblasti tako i u oblasti izvodjenja i organizacije naučno-istraživačkog rada uopšte. Dr Jasmina Vuksanović je učestvovala na mnogobrojnim konferencijama, seminarima, radionicama i kursevima, kao na primer:

 

Ima veći broj objavljenih radova u nacionalnim i međunarodnim stručnim i naučnim časopisima.