Milena Klimović:

 

 

Milena Klimović, rođena 14.05.1988. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, gde je stekla zvanje diplomirani logoped.

 

U okviru HO „Dečje srce“ bila angažovana kao lični pratilac devojčici sa potpunim oštećenjem vida. Volontirala u istoj jedinici i bila ukjučena u aktivno pružanje podrške deci sa intelektualnim smetnjama u razvoju i poremećajima autističnog spektra, kroz muzičke i kreativne radionice, kao i radu na njihovoj socijalizaciji. Učestvovala u kampu „Škola života“, organizovan od HO „Dečje srce“, koji je podsticao razvoj praktičnih životnih veština. Obavljala posao personalnog asistenta u Predškolskoj ustanovi „Happy Kids“ dečaku, kome je bilo potrebno usmeravanje pažnje i stimulacija socioemocionalnog razvoja. U istoj ustanovi bila angažovana i kao stručni saradnik-logoped, u cilju korekcije govorno-jezičkih poremećaja kod dece predškolskog uzrasta.

 

 

Stručno usavršavanje:

 

 

.