Mirjana Gordić:

 

Mirjana Gordić rođena je 07.07.1988. godine. Diplomirala je na Osnovnim studijama Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, smer za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. Na istom studijskom programu odbranila master rad na temu "Bazične motoričke funkcije kod dece sa intelektualnom ometenošću i dece sa autizmom".

 

Pripravnički staž je završila u Osnovnoj školi "Anton Skala" u Beogradu, pri čemu je radila na realizaciji vaspitno-obrazovnog plana i programa u nastavnom procesu, a takođe i kao podrška u produženom boravku. Radila je i kao saradnik u Predškolskoj ustanovi "Mašana", kao podrška dečaku sa autizmom, radeći na unapređivanju socijalnih veština, usmeravanju i uključivanju u rad i igru sa drugom decom, kao i individulno na stimulaciji govorno-jezičkog razvoja, reedukaciji psihomotorike i stimulaciji pažnje.

 

Kroz oligofrenološki tretman radi na opservaciji deteta, a potom na prilagođavanju svog rada sposobnostima i potencijalima deteta, koristeći ih u radu, jer je važno da dete oseti uspeh i stekne poverenje kako bi došlo do lakšeg usvajanja veština i pravilnog razvoja, kroz osećaj zadovoljstva.