Nina Sikimić


 

 

Nina Sikimić, rođena 26.6.1988. godine. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, smer oligofrenološki. Na istom fakultetu završila je i master studije i stekla zvanje master defektolog - oligofrenolog.

 

Stručnu praksu je obavila u SOŠ "Miloje Pavloviæ" u Beogradu gde je stekla prvo iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Prvo radno iskustvo stiče u OŠ "Kneginja Milica" na Novom Beogradu gde je radila kao pedagoški asistent sa decom sa autističkim spektrom poremećaja. Kao defektolog, reedukator psihomotorike je radila u SOŠ "Miloje Pavlović", gde je sprovodila dijagnostiku i tretman psihomotornih teškoća kod dece sa različitim smetnjama u razvoju. Takoðe, bila je angažovana kao stručni saradnik, reedukator psihomotorike u logopedskom centru "Lingua Logos".

 

Stručni radovi i edukacije: