Šta je to Logo-centar?


Logo-centar igraonica Vesela čekaonica Kancelarije logopeda, psihologa, ...

Logo-centar je udruženje koje se bavi:


 • Organizujemo besplatne procene nivoa razvoja i komunikativnih sposobnosti deteta.
 • Edukacijom dece sa posebnim potrebama.
 • Procenjujemo kliničke manifestacije patologije verbalne komunikacije.
 • Pripremom dece za inkluzivno obrazovanje
 • Podrškom u komunikaciji dete-roditelj.
 • Podsticaj razvoja senzornom integracijom.
 • Podsticaj razvoja putem reedukacije psihomotorike.
 • Poboljšanjem kvaliteta habilitacije i rehabilitacije dece sa posebnim potrebama.
 • Podška školskoj deci u učenju.
 • Organizovanje radionica (likovno, gluma, muzičko, fizičko) u cilju stimulacije socio-emocionalnih odnosa dece sa posebnim potrebama i redovne populacije.
 • Organizuje savetodavni rad drugih stučnjaka ukoliko postoji potreba za multidisciplinarnim pristupom.
 • Upućuje roditelje na stučna lica koja mogu ispitati uzroke stanja u kojim se dete nalazi.
 • Procenjuje nivo razvoja verbalne komunikacije i daje predlog stimulativnog logopedskog tretmana.
 • Prati razvoj i realizaciju ciljeva stimulativnog tretmana.
 • Organizuje kućne posete i podrsku roditeljima u rešavanju problema ponašanja i komunikacije sa detetom.
 • Organizuje savetodavni rad iz oblasti socijalne zaštite i prava roditelja na uvećanu tudju negu i pomoc.
 • Piše i realizuje projekte koje se odnose na ranu dijagnostiku i rani tretman.

Aktivnosti u Logo-centru se realizuju uz podršku:


  Logoped ukoliko prepoznajete neke od sledećih simptoma:

 • Dete sporo savladava reči i fraze.
 • Nije u stanju da iskaže svoje misli rečima, teško formira reči, preokreće slogove i teško pamti reči.
 • Često omituje glasove, zamenjuje ih drugim glasovima, ne izgovara ih, izgovara ih izmenjeno, ima poremećaj artikulacije i prozodije.
 • Teško shvata značenje reči i teško ih povezuje za određene situacije.
 • Ima poremećaj ritma i tempa govora.
 • Ukoliko otežano uči da čita, piše i teško pamti školsko gradivo.
 • Ima izmenjen rukopis, pravi greške u pisanju, nije u stanju da prepiše tekst sa table i da piše po diktatu, teško čita i ne razume pročitano.
Kontaktirajte logopeda »

  Psiholog ukoliko prepoznajete neke od sledećih simptoma:

 • Sposobnosti vašeg deteta su vidljivo niže od sposobnosti vršnjaka.
 • Ponašanje i igra vašeg deteta se razlikuju od nivoa sposobnosti i načina igre vršnjaka.
 • Vaše dete ima teškoće u usvajanju školskog gradiva.
 • Vaše dete ima teškoće u uspostavljanju socijalnih kontakata sa vršnjacima.
 • Kod vašeg deteta su često prisutne promene raspoloženja i burna izražavanja emocija.
 • Vaš tinejdžer ima teškoće u prihvatanju promena do kojih dolazi u pubertetu.
 • Vaš adolescent prolazi period psihološke krize.
 • Imate roditeljske dileme u vezi postupanja prema deci u određenim situacijama.
 • Imate potrebu da podelite sa stručnjakom teškoće sa kojima se nosite.
Kontaktirajte psihologa »

  Reedukator psihomotorike ukoliko prepoznajete neke od sledećih simptoma:

 • Vaše dete se teško orjentiše u prostoru oko sebe
 • Teže savladava prepreke u prostoru, ima teškoće u koordinaciji u odnosu na druge u prostoru, za razliku od svojih vršnjaka.
 • Ima probleme sa mišićnim tonusom, mišićnom napetošću, aktivnošću, motivisanošću za aktivnost.
 • Ne zna sve delove tela, šemu tela, doživljaja telesne celovitsti, ukoliko ne usvaja levu i desnu stanu na sebi i na drugome.
 • Sa teškoćama se orijentiše u vremenu.
 • Kasni sa razvojem govora.
 • Dete pokazuje emocionalne smetnje I emocionalnu napetost koja se manifestuje kroz neusklađenost tonične napetosti koju prate teškoće u motornoj organizovanosti.
Kontaktirajte reedukatora »

  Terapeut za senzornu integraciju ukoliko prepoznajete neke od sledećih simptoma:

 • Vaše dete dete neadekvatno koristi igračke.
 • Vaše dete se retko igra ili je igra vašeg deteta neuobičajena i ako se aktivnosti u igri stalno ponavljaju na isti način.
 • Bira neobične predmete za igru.
 • Dete je stalno u pokretu, hoda na prstima, skakuće, leprša rukama i teško organizuje pokrete na jednu aktivnost.
 • Teško prihvata promenu prostora.
 • Zauzima neobične položaje tela, izbegava ili traži promenu položaja tela u prostoru.
 • Smetaju mu glasni zvukovi, pokušava da ih izbegne, stavlja ruke na uši.
 • Izbegava dodir i promenu gardarobe.
 • Izbegava hranu određenog ukusa, boje, mirisa i teksture.
 • Ispituje predmete čulom mirisa.
 • Izbegava ili traži svetlost različite jačine ili boje.
Kontaktirajte terapeuta »

  Socijalni radnik savetuje:

 • Koja su prava Vas i Vašeg deteta iz oblasti socijalne zaštite.
 • Koje usluge iz oblasti socijalne zaštite grad nudi Vama i Vašem detetu.
 • Kome se obratiti da bi ste ostvarili Vaša prava iz oblasti socijalne zaštite, koji je postupak i šta je potrebno od dokumentacije.
Kontaktirajte soc. radnika »

  Profesor defektologije savetuje:

 • Pruža stručnu pomoć roditeljima dece sa posebnim potrebama u komunikaciji.
 • Daje savete za poboljšanje komunikacije deca-roditelj
 • I drugo...
Kontaktirajte profesora »

Aktivnosti u planu


Udruženje planira i realizaciju projekata na temu: defektološke, logopedske, psihološke, otorinolaringolške, psihijatrijske, pedijatrijske i internističke rane dijagnostike, pripreme dece za socijalnu integraciju u školi kao i druge teme koje se odnose na podsticanje razvoja dece, senzorne integracije dece sa smetnjama u razvoju.

Planiraju se individualna i grupna psihološka savetovanja roditelja u vezi vaspitnih stilova i drugih dilema vezanih za roditeljstvo.