Olivera Vilimanović:

 

Olivera Vilimanovic, rođena 06.10.1976. je osnivač udruženja "Logo-centar za razvoj i igru" koje je osnovano u cilju stručne pomoći koja je usmerena ka deci sa teškoćama u komunikaciji, intelektualnom funkcionisanju i socio-emocijonalnom razvoju kao i pružanje podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju.

 

Diplomirala je na Osnovnim studijama, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu i u procesu je odbrane specijalističkog rada na Fakultetu političkih nauka, Akademske specijalističke studije, smer-socijalna rehabilitacija, Univerziteta u Beogradu, na temu "Rehabilitacija govorno-jezičkih poremećaja"

 

Pripravnički staž je završila u Domu zdravlja Zemun radeći na detekciji, prevenciji, dijagnostici i tretmanu dece sa govorno-jezičkim poremećajima. Radila je kao saradnik u predškolskoj ustanovi "Dečiji dani" sa decom do tri godine u kućnim uslovima. Na poslovima stučnog saradnika, logoped u stučnom timu "Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa smetnjama u razvoju" radila je na poslovima procene govorno-jezičkog razvoja, izrade individulanih planova, izveštaja o realizaciji planova Centrima za socijalni rad, evaluacije postignutih rezultata, saradnja sa defektolozima i roditeljima, oraganizacija i realizacija individulanih i grupnih tretmana. U okviru "Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa smetnjama u razvoju" radila je u tri organizacijone jedinice: Dnevni boravak "Diljska", Stacionar za autizam i Dnevni boravak "Sunce". Radno iskustvo je sticala radeći i kao logoped u psihološkom savetovalištu "Ključ" i u privatnom vrtiću "Zvončica", kao samostalni saradnik u okviru logopedskog savetovališta "Logoigrica" i volonterskim radom po državnim vrtićima u Zemunu i Batajnici. Trenutno je angažovana kao stručni saradnik na portalu " Trudnoća i zadravlje"

 

Voli da radi sa decom, stalno uči, pomaže roditeljima, ispituje nove mogućnosti i pristupe u cilju pružanja što adekvatnije podrške deci. Interesovanja su joj usmerena na pokretanje razvoja uz poštovanje prirodnih obrazaca i razvojnih kapaciteta svakog deteta. Akcenat u radu stavlja na timski rad kao ključ napretka svakog deteta jer nikada nije u pitanju samo jedan mehanizam koji treba pokrenuti već čitav sistem fizioloških, organskih, anatomskih, psiholoških podsistema koji funkcionišu samo kada su usaglašeni i adekvatno podstaknuti prirodnim mehanizmima i uticajem sredine. Svojim znanjem, tolerancijom, razumevanjem i upornošću vodi tim "Logo-centra" u cilju pružanja podrške svakom detetu poštujući njegovu individualnost i specifičnost funkcionisanja.

 

Stručni radovi i edukacije:

 

Jedan od autora programa "Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine sa smetnjama u razvoju" - Program obuke za otvaranje Dnevnih boravaka.

 

Autor radova:

 

Certificati: